Poplatek ze psů

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Poplatek ze psů

Základní informace k životní situaci


Poplatek ze psů platí:

Fyzická osoba nebo právnická osoba

  1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
  2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 
  3. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně.

Osvobození od poplatku:

  1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis - například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
  1. Dále je od poplatku osvobozeno Město Bílina a příspěvkové organizace, pokud je jejich zřizovatelem Město Bílina.

Přeplatek:
 Přeplatek se vrací na základě písemné žádosti. Pokud poplatník zemřel, dědic doloží usnesení o dědickém řízení s nabytím právní moci + žádost o vrácení přeplatku.

Prominutí:

Na žádost poplatníka: Správce daně může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (§ 16a zákona o místních poplatcích).

Při mimořádných událostech: Správce daně může z moci úřední poplatek nebo příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech. Rozhodnutím se promíjí všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí oznamuje správce daně vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý poplatník, kterého se daná situace týká, nebo zplnomocněnec. Za zemřelé jednají dědicové, za nezletilé děti jejich zákonní zástupci, opatrovník apod.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Nejlépe osobně na finančním odboru Městského úřadu v Bílině, případně písemným podáním.

Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Bílině, budova na ulici Břežánská 50/4

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde nás najdete:

Na Městském úřadě v Bílině, v budově na ulici Břežánská, 1. NP vlevo, kancelář č. 101 - hlavní pokladna.


Pracovnice:      Bc. Jana Hyrmanová, tel.: 417 810 825, e-mail: hyrmanova@bilina.cz

Vedoucí:          Ing. Michaela Vršková, tel.: 417 810 820, e-mail: vrskova@bilina.cz


Úřední hodiny: Pondělí a středa  07:00 ÷ 12:00 a 12:30 ÷ 18:00

                           Úterý a čtvrtek  07:00 ÷ 11:30 a 12:00 ÷ 14:00

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu, usnesení o dědickém řízení s nabytím právní moci (pokud žádá o vrácení přeplatku za zemřelou osobu).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška, odhláška, žádost o vrácení přeplatku. K dispozici jsou v kanceláři č. 101 – hlavní pokladna, nebo na stránkách města v sekci portál občana města Bílina – formuláře.

Elektronický formulář:

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

OZV č.3/2019 článek 4

popis

za jednoho psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a)

za psa drženého u rodinného domu nebo na samostatné zahradě (s výjimkou zahrad v zahrádkářských koloniích)

300 Kč

1 500 Kč

b) 

ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

100 Kč

300 Kč

c)

z jiného psa než uvedeného v písm. a) nebo b)

700 Kč

1 500 Kč

OZV č.3/2019 článek 5

úleva pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu pouze na jednoho psa

za jednoho psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

bod 3 a)

za psa drženého u rodinného domu nebo na samostatné zahradě (s výjimkou zahrad v zahrádkářských koloniích) úleva ve výši 2/3 ze sazby, tj. úleva ve výši 200 Kč

100 Kč

1 500 Kč

bod 3 b)

z jiného psa než uvedeného v článku 4, písm. a) nebo b), je úleva ve výši 6/7 ze sazby, tj. úleva ve výši 600 Kč

100 Kč

1 500 Kč


Místní poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet číslo (včetně předčíslí) 19-1060440379/0800 s VS 1341 a SS RČ. 


Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu je dobrovolné, případně lze uvést z rodného čísla pouze číslice před lomítkem. Pokud rodné číslo neuvedete a bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků (případně bez uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu za 1 poplatníka),
 je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob (osoby), za které je poplatek odváděn a dále číslo bankovního účtu, ze kterého je poplatek hrazen, a to buď telefonicky na čísle: 417 810 957, 417 810 825, nebo e-mailem na adresu: financni@bilina.cz.


Místní poplatek je možné uhradit i pomocí platební brány, která je dostupná po registraci a přihlášení do portálu občana města Bíliny.


Splatnost poplatku

  1. Poplatek je splatný vždy do 31. března příslušného kalendářního roku. 
  2. Činí-li poplatek více než 300,- Kč za kalendářní rok, je možné zaplatit poplatek ve dvou shodných splátkách, a to vždy do 31. března   a 30. září příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu kalendářního roku, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne jejího vzniku a to v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců (s výjimkou vzniku poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu, kdy se poplatek platí až od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna trvalého pobytu nastala).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

15 dní k ohlášení poplatkové povinnosti
15 dní k ohlášení změny

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pokud chce být poplatník osvobozen nebo chce úlevu, musí doložit písemný doklad dokládající danou skutečnost.

Elektronická služba, kterou lze využít

Bc. Jana Hyrmanová, tel.: 417 810 825, e-mail: hyrmanova@bilina.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání, které se podává písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, a to u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za nesplnění oznamovací povinnosti, navýšení sankce platebním výměrem za nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši, exekuční náklady.

Nejčastější dotazy

Proč musím dokládat, že jsem důchodce? Podle ustanovení § 92 daňového řádu je důkazní břemeno na straně poplatníka, to znamená, že poplatník je povinen doložit skutečnosti pro stanovení výše poplatku.

Další informace

-

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

-

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

16. 09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-