Poplatek za odpad

 • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Poplatek za odpad

Základní informace k životní situaci

V pátek 17.04.2020 zasedala mimořádně rada města. Rada města se rozhodla, doporučit Městskému úřadu v Bílině, vydat rozhodnutí o prominutí místního poplatku za komunální odpad ve výši 250 Kč, a to za období 01.01.2020-30.06.2020 z důvodu mimořádné události (nouzový stav v rámci pandemie COVID-19).

Rozhodnutí o plošném prominutí poplatku za 1. pololetí roku 2020 vydal Městský úřad v Bílině dnes, tj. 20.04.2020, rozhodnutí bylo řádně zveřejněno na úřední elektronické desce úřadu.

Rozhodnutí ke stažení

Občané, kteří uhradili poplatek v plné výši 500 Kč na rok 2020 mají nyní 2 možnosti:

 1. Ponechat přeplatek ve výši 250 Kč na svém osobním účtu u Městského úřadu v Bílině, a přeplatek bude použit na úhradu poplatku za období 1. poloviny roku 2021,nebo
 2. doručí na městský úřad individuální žádost o vrácení přeplatku. (přeplatky nelze vracet plošně, bez obdržení žádosti od daného poplatníka).
 • Přeplatek bude vrácen jen za předpokladu, že na osobním účtu poplatníka neváznou dluhy z minulých let.
 • Podepsanou žádost o vrácení přeplatku lze doručit poštou, na adresu MěÚ Bílina, nebo se objednat na přepážku místního poplatku za odpad stanoveným způsobem (rezervační systém, telefonicky, e-mailem)
 • Přeplatek se v hotovosti nevrací. Přeplatek se poplatníkovi vrací buď na bankovní účet uvedený v žádosti, či složenkou.

Pokud byla občanem uhrazena částka 250 Kč na první pololetí roku 2020, bude automaticky přesunuta na úhradu místního poplatku za druhé pololetí tohoto roku.

Dle daňového řádu lze vracet pouze přeplatky, kterou jsou vyšší jak 100 Kč

žádost o vrácení přeplatku


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

A. fyzická osoba přihlášená v obci

B. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Osvobození:

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba (viz § 10 odst. 3, zákona o místních poplatcích), která je:

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.                                                                                    


Po prokázání skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku podle tohoto odstavce budou od poplatku osvobozeny fyzické osoby

 • které nejméně po dobu 6 měsíců jsou umístěny ve věznici, ve vazbě nebo při výkonu trestu odnětí svobody (tuto skutečnost lze doložit např. usnesením soudu nebo potvrzením Vězeňské služby České republiky o výkonu vazby), nebo
 • které nejméně po dobu 6 měsíců  pobývají v příslušném kalendářním roce mimo území České republiky (tuto skutečnost lze doložit např. vízem, pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatele, školy, nájemní smlouvou potvrzením o pobytu apod.), nebo
 • které nejméně po dobu 6 měsíců jsou ubytováni mimo Město, jsou-li zároveň studenty (skutečnost lze doložit např. potvrzením o studiu vydaným příslušnou školou) středních, vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří (vše denního studia) a to v poměrné výši poplatku za každý kalendářní rok.
 • od poplatku jsou po celý příslušný kalendářní rok osvobozeni poplatníci narození v příslušném kalendářním roce.

Pro stanovení počtu kalendářních měsíců podle odstavce 2. je rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Poplatník je povinen nárok na osvobození od poplatku podle odstavce 2. oznámit a doložit správci daně doklady nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy splnil podmínky pro osvobození od poplatku. Zánik nároku na osvobození od poplatku poplatník oznamuje správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající zánik nároku na osvobození od poplatku.

Přeplatek:
 Přeplatek se vrací na základě písemné žádosti. Pokud poplatník zemřel, dědic doloží usnesení o dědickém řízení s nabytím právní moci + žádost o vrácení přeplatku.

Prominutí:
 Na žádost poplatníka: Správce daně může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (§ 16a zákona o místních poplatcích).
 Při mimořádných událostech: Správce daně může z moci úřední poplatek nebo příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech. Rozhodnutím se promíjí všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí oznamuje správce daně vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý poplatník, kterého se daná situace týká, nebo zplnomocněnec. Za zemřelé jednají dědicové, za nezletilé děti jejich zákonní zástupci, opatrovník apod.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Nejlépe osobně na finančním odboru Městského úřadu v Bílině, případně písemným podáním.

Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Bílině, budova na ulici Břežánská 50/4

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Bílině, v budově na ulici Břežánská, 1. NP vlevo, kancelář č. 101 - hlavní pokladna.

Pracovnice:      

Vedoucí:        

Úřední hodiny

 • Pondělí a středa  07:00 ÷ 12:00 a 12:30 ÷ 18:00
 • Úterý a čtvrtek  07:00 ÷ 11:30 a 12:00 ÷ 14:00

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu, usnesení o dědickém řízení s nabytím právní moci (pokud žádá o vrácení přeplatku za zemřelou osobu), doklad o pobytu v zahraničí, ve výkonu trestu apod., potvrzení o studiu, pokud chce být osvobozen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Elektronický formulář:

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku pro poplatníka činí 500 Kč za kalendářní rok.

Poplatek je splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku. 

Poplatek je možné zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30.6. a do 30.11. příslušného kalendářního roku.

Místní poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet číslo (včetně předčíslí)
19-1060440379/0800 s VS 1337 a SS RČ. 

Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu je dobrovolné, případně lze uvést z rodného čísla pouze číslice před lomítkem. Pokud rodné číslo neuvedete a bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků (případně bez uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu za 1 poplatníka),
 je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob (osoby), za které je poplatek odváděn a dále číslo bankovního účtu, ze kterého je poplatek hrazen, a to buď telefonicky na čísle: 417 810 957, 417 810 825, nebo e-mailem na adresu: financni@bilina.cz.

Místní poplatek je možné uhradit i pomocí platební brány, která je dostupná po registraci a přihlášení do portálu občana města Bíliny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní k ohlášení poplatkové povinnosti
15 dní k ohlášení změny

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pokud chce být poplatník osvobozen, musí doložit písemný doklad dokládající danou skutečnost.

Elektronická služba, kterou lze využít

Eva Skalická, tel.: 417 810 957, e-mail: skalicka@bilina.cz

Bc. Jana Hyrmanová, tel.: 417 810 825, e-mail: hyrmanova@bilina.cz

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání, které se podává písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, a to u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za nesplnění oznamovací povinnosti, navýšení sankce platebním výměrem za nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši (navýšení je možné dle zákona až na trojnásobek), exekuční náklady.

Nejčastější dotazy

Proč musím platit v Bílině odpad, když bydlím v Praze?
 Odpověď: Poplatníkem je ze zákona fyzická osoba, která je přihlášena v obci. V obecně závazné vyhlášce města Bíliny nejsou osvobozeni poplatníci, kteří bydlí a pobývají na území celé České republiky v jiném městě.

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

16. 09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno