Poplatek z pobytu

 • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Poplatek z pobytu

Základní informace k životní situaci

Poplatek z pobytu platí:

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.

Popis poplatku:

 1. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.
 2. Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu.
 3. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Osvobození:

1. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče:

 • hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
 • nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu

 • Sezónní prací podle tohoto odstavce je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.                                                                                


f) pobývající na území obce

 • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
 • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
 • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

2. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Prominutí:

Na žádost poplatníka: Správce daně může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (§ 16a zákona o místních poplatcích).

Při mimořádných událostech: Správce daně může z moci úřední poplatek nebo příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech. Rozhodnutím se promíjí všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí oznamuje správce daně vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý poplatník, kterého se daná situace týká, nebo zplnomocněnec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Nejlépe osobně na finančním odboru Městského úřadu v Bílině, případně písemným podáním.

Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Bílině, budova na ulici Břežánská 50/4

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde nás najdete:

Na Městském úřadě v Bílině, v budově na ulici Břežánská, 1. NP vlevo, kancelář č. 101 - hlavní pokladna.


Pracovnice:      Bc. Jana Hyrmanová, tel.: 417 810 825, e-mail: hyrmanova@bilina.cz

Vedoucí:          Ing. Michaela Vršková, tel.: 417 810 820, e-mail: vrskova@bilina.cz


Úřední hodiny: Pondělí a středa  07:00 ÷ 12:00 a 12:30 ÷ 18:00

                           Úterý a čtvrtek  07:00 ÷ 11:30 a 12:00 ÷ 14:00

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Ohlášení o zahájení/ukončení činnosti – poskytování úplatného pobytu“ je k dispozici  v kanceláři č. 101 – hlavní pokladna, nebo na stránkách města v sekci portál občana města Bílina – formuláře.

Ohlášení o zahájení/ukončení činnosti – poskytování úplatného pobyt

Formulář: Místní poplatek z pobytu:

Elektronický formulář:

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 21,- Kč.

Místní poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet číslo (včetně předčíslí) 19-1060440379/0800 s VS 1342 a SS RČ/IČO. 

Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu je dobrovolné, případně lze uvést z rodného čísla pouze číslice před lomítkem. Pokud rodné číslo neuvedete a bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků (případně bez uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu za 1 poplatníka), je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob (osoby), za které je poplatek odváděn a dále číslo bankovního účtu, ze kterého je poplatek hrazen, a to buď telefonicky na čísle: 417 810 825, nebo e-mailem na adresu: financni@bilina.cz.

Místní poplatek je možné uhradit i pomocí platební brány, která je dostupná po registraci a přihlášení do portálu občana města Bíliny.

Splatnost poplatku:

 • Poplatník zaplatí poplatek plátci nejpozději při skončení pobytu.
 • Vybrané poplatky odvádí plátce (tzn. poskytovatel úplatného pobytu) čtvrtletně do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Plátce (tzn. poskytovatel úplatného pobytu) je povinen ohlásit správci poplatku (tzn. Městskému úřadu Bílina) vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

(1) Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 

a) den počátku a den konce pobytu, 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, 

c) datum narození, 

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 

1. občanský průkaz, 

2. cestovní doklad, 

3. potvrzení o přechodném pobytu na území, 

4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie, 

5. průkaz o povolení k pobytu, 

6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince, 

7. průkaz o povolení k trvalému pobytu, 

8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo 

9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a 

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. 

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 

(4) Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu. 

Elektronická služba, kterou lze využít

Bc. Jana Hyrmanová, tel.: 417 810 825, e-mail: hyrmanova@bilina.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání, které se podává písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, a to u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za nesplnění oznamovací povinnosti, navýšení sankce platebním výměrem za nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši, exekuční náklady.

Nejčastější dotazy

-

Další informace

-

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

-

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

16. 09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-