Živnost – Zemědělský podnikatel

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Živnost – Zemědělský podnikatel

Základní informace k životní situaci

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu. Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí:

  • rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
  • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
  • produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v odstavci 2,
  • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
  • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,
  • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
  • hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
  • hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel – fyzická osoba nebo zplnomocněný zástupce

Podnikatel – právnická osoba, tzn. jednatel nebo zplnomocněný zástupce

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Bílině – Obecní živnostenský úřad, Seifertova 1, 418 01 Bílina.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jaké doklady je nutné mít s sebou

FYZICKÁ OSOBA:
• průkaz totožnosti,
• plnou moc v případě, je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem,

PRÁVNICKÁ OSOBA:
• doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden,
• plnou moc v případě, je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem,

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v příloze (sazebníku) zákona jsou uvedeny pod položkou 6.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

Pro jednotlivá podání platí jiné lhůty.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Elektronická služba, kterou lze využít

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 05. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

13. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno