Poplatek ze vstupného

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Poplatek ze vstupného

Základní informace k životní situaci

Poplatek ze vstupného platí fyzické osoby nebo právnické osoby, které akci pořádají.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. 

Osvobození a úleva:

Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. 

Dále je stanoveno osvobozeni od poplatku pro poplatníky:

  • Město Bílina, městem zřízené nebo založené právnické osoby, a to od poplatku ze vstupného na kulturní akce v podobě divadelních a filmových představení, které pořádají.
  • Právnické osoby v podobě sportovních klubů a oddílů, a to ze sportovních akcí.  

Přeplatek:

Přeplatek se vrací na základě písemné žádosti. 

Prominutí:
Na žádost poplatníka: Správce daně může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (§ 16a zákona o místních poplatcích).

Při mimořádných událostech: Správce daně může z moci úřední poplatek nebo příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech. Rozhodnutím se promíjí všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí oznamuje správce daně vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý poplatník, kterého se daná situace týká, nebo zplnomocněnec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Nejlépe osobně na finančním odboru Městského úřadu v Bílině, případně písemným podáním.

Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Bílině, budova na ulici Břežánská 50/4.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde nás najdete:

Na Městském úřadě v Bílině, v budově na ulici Břežánská, 1. NP vlevo, kancelář č. 101 - hlavní pokladna.

Pracovnice:    Bc. Jana Hyrmanová, tel.: 417 810 825, e-mail: hyrmanova@bilina.cz

Vedoucí:    Ing. Michaela Vršková, tel.: 417 810 820, e-mail: vrskova@bilina.cz


Úřední hodiny:    Pondělí a středa    07:00 ÷ 12:00 a 12:30 ÷ 18:00

                               Úterý a čtvrtek    07:00 ÷ 11:30 a 12:00 ÷ 14:00

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o uspořádání veřejné produkce. K dispozici je v kanceláři č. 101 – hlavní pokladna, nebo na stránkách města v sekci portál občana města Bílina – formuláře.

Formulář: Místní poplatek ze vstupného

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku:

1)    Sazba poplatku činí 20 % z úhrnné  částky vybraného vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akci.        

2)    U akcí, u kterých lze stanovit kapacitu zařízení (sálu, tribun apod.), lze dohodnout se správcem poplatku paušální poplatek, který činí 10 % součinu kapacity zařízení a ceny vstupenky.        


Místní poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet číslo (včetně předčíslí) 19-1060440379/0800 s VS 1344 a SS IČ. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději 2 pracovní dny před konáním akce.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pokud chce být poplatník osvobozen, musí doložit písemný doklad dokládající danou skutečnost. Podle ustanovení § 92 daňového řádu je důkazní břemeno na straně poplatníka.

Elektronická služba, kterou lze využít

Bc. Jana Hyrmanová, tel.: 417 810 825, e-mail: hyrmanova@bilina.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného.

Obecně závazná vyhláška města č. 06/2011 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání, které se podává písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, a to u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za nesplnění oznamovací povinnosti, navýšení sankce platebním výměrem za nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši, exekuční náklady.

Nejčastější dotazy

Celý výtěžek z akce daruji na veřejně prospěšné účely nebo charitě a chci osvobození od poplatku ze vstupného, co mám dělat?

Odpověď:  Doložit smlouvu o darování celého výtěžku z akce na charitativní a veřejně prospěšné účely konkrétní osobě, charitě, nadaci apod., dále doložit doklad o odvedení darované částky na bankovní účet příjemce, či pokladní doklad o předání finanční hotovosti.

Další informace

-

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

-

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

16. 09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-